Campia Turzii
Tools
Typography

DISPOZIȚIE

Nr. _452_ din _24.07.2020_consiliul local campia turzii

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

 

 

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

DISPUNE:

 

Art.1 Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 30.07.2020 ora 13,00.

Art.2 Ședința va avea loc în Sala de Spectacole „Mircea Mihășan” a Palatului Cultural „IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței fiind cu participarea fizică a consilierilor locali.

Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.

Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

     

 

PRIMAR,                                     CONTRASEMNEAZĂ:

Dorin Nicolae LOJIGAN                              SECRETAR GENERAL

                                                       Nicolae ȘTEFAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Darius ȘUMANDEA consilier juridic

2 ex.

______________________________________________

Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Serviciul Juridic

Str. Laminoriștilor, nr. 2 Tel: (+40) 264 368 001; Fax (+40) 264 365 467

mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; www.campiaturzii.ro

Anexa la Dispoziția nr. _452_din 24.07.2020

 

 

 

PROIECT ORDINE DE ZI:

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii al domnului MOLDOVAN LIVIU CĂTĂLIN.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Serviciul Juridic

Aviz - Comisia de specialitate nr.1

 1. Raport privind monitorizarea activității asistenților personali desfășurată în perioada 1 ianuarie 2020 - 30 iunie 2020.

Prezintă: Direcția de Asistență Socială

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor cu copii preșcolari pentru plata serviciilor oferite de bonă.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Direcția de Asistență Socială

Aviz - Comisia de specialitate nr.4

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii pentru trimestrul II 20

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Direcția Economică

Aviz - Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a locuințelor ANL situate pe teritoriul administrativ al municipiului Câmpia Turzii și aprobarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al statului, administrate de Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului

Aviz - Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării, a unor mijloace fixe aflate în domeniul privat al municipiului Câmpia Turzii.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului

Aviz - Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită asupra unui teren atribuit în temeiul Legii nr.15 din 2003.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului

Aviz - Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj-Napoca asupra unui teren aparținând domeniului public al municipiului Câmpia Turzii, în vederea executării lucrării „Racordarea la rețeaua electrică a pompei de apă menajeră, str. George Coșbuc, FN, municipiul Câmpia Turzii”.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului

Aviz - Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr.1 din 26.02.2016

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului

                                                Aviz - Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre pentru emiterea acordului prealabil privind accesul la strada Dorobanților, dinspre imobilul situat în municipiul Câmpia Turzii, str. Tudor Vladimirescu, nr.52, înscris în CF 51157 Câmpia Turzii, număr cadastral 51157.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului

                                                Aviz - Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui spațiu situat pe str. Griviței 8A, care aparține domeniului privat al municipiului Câmpia Turzii către Grădinița cu Program Prelungit „Pinocchio”.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului

                                                Aviz - Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Câmpia Turzii, respectiv de modificare a datelor de identificare a bunului teren cu număr de inventar 8, situat pe str. 1 Decembrie 1918, nr.14 și completare cu imobile rezultate din dezmembrare.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului

                                                Aviz - Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINȚE UNIFAMILIALE, str. Iancu JIANU, nr.28 B, municipiul Câmpia Turzii, jud. Cluj.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Biroul Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Aviz - Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINȚE UNIFAMILIALE, str. Arhiepiscop Teofil HERINEANU, nr.9-9A, municipiul Câmpia Turzii, jud. Cluj.

 Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Biroul Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Aviz - Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINȚE UNIFAMILIALE, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI UTILITĂȚI, str. Emil RACOVIȚĂ, nr. 19 F, municipiul Câmpia Turzii, jud. Cluj.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Biroul Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Aviz - Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale, situată în mun. Câmpia Turzii,

str. Gheorghe Barițiu nr. 36, apartament nr.3.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Direcția de Asistență Socială

Aviz - Comisia de specialitate nr.4

 1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea serviciului, selecţionarea şi încadrarea personalului voluntar în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Câmpia Turzii

 Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

                        Raport de specialitate - Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

Aviz - Comisia de specialitate nr.1

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiilor financiare anuale aferente anului 2019 la societatea Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Compartiment Guvernanță Corporativă

Aviz - Comisia de specialitate nr.1

                                  

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiilor financiare anuale aferente anului 2019 la Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Compartiment Guvernanță Corporativă

Aviz - Comisia de specialitate nr.1

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiilor financiare anuale aferente anului 2019 la Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Compartiment Guvernanță Corporativă

Aviz - Comisia de specialitate nr.1

 1. Diverse.

 

 

PRIMAR,                                           AVIZAT,

Dorin Nicolae LOJIGAN                              SECRETAR GENERAL

                                                       Nicolae ȘTEFAN