13
Sam, Aug
16 New Articles

Turda
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Sintagma din titlu este exact ce relevă „Sinteza rezultatelor acţiunii de audit desfăşurate la UATM TURDA”, publicată pe site-ul Curții de Conturi a României, al cărei conținut rezumat și concis îl prezentăm mai jos, de această dată fără niciun comentariu sau analiză din partea noastră:

 

Denumirea acţiunii de audit efectuată:

 „Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului”, 07.06.2016 - 27.07.2016;                                                                   

”Verificarea cu privire la aspecte legate de gestionarea elementelor patrimoniale ale entității”,  21.11.2016 – 25.11.2016.

 

 

Structura şi sumele estimate ale abaterilor constatate

1.UATM Turda - activitatea proprie

Venituri suplimentare

1.251.000 lei

Prejudicii

8.189.000 lei

Abateri financiar-contabile 29.022.000 lei

 

 

Serviciul Public Poliția Locală Turda

Prejudicii

563.000 lei

 

Colegiul Emil Negruțiu Turda

Prejudicii

5.000 lei

Abateri financiar-contabile

751.000 lei

 

Colegiul Tehnic Turda

Prejudicii 1.000 lei

Abateri financiar-contabile

173.000 lei

 

Principalele constatări:

La capitolul „Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situațiile financiare” inspectorii Curții de Conturi au descoperit trei abateri.

1.       Nu a fost înregistrată în conturile corespunzătoare contribuţia UATM Turda în sumă de 280.303 lei, la constituirea patrimoniului iniţial al unor asociaţii de dezvoltare intercomunitară sau asocieri – 280.000 lei

2.       Nu au fost inventariate și reflectate corect în evidența contabilă, respectiv în Bilanțul contabil întocmit la 31.12.2015, obiectivele de investiții finalizate, în valoare de 7.922.760 lei, pentru care au fost întocmite procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor, și a fost înregistrată eronat pe cheltuieli suma de 2.362.608 lei, alocată către SC Compania de Apă Arieș SA pentru ”Reabilitarea sistemului de apă și apă uzată Turda – Câmpia Turzii” – 10.285.000 lei

3.       Nu a fost înregistrată în evidența contabilă a Municipiului Turda majorarea valorii imobilelor aflate în domeniul public și date în administrarea unităților de învățământ, cu valoarea investițiilor efectuate la acestea, în sumă de 1.269.538 lei.

 

La „Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege” au fost evidențiate următoarele aspecte:

1.       Nu a fost facturată și încasată în perioada 2014-2016 redevența datorată de SC Domeniul Public Turda SA, pentru Serviciul public de construire, modernizare, exploatare și întreținere a străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane din municipiul Turda, stabilită prin Contractul de delegare aprobat prin HCL nr. 103/30.04.2014, nefiind realizate venituri în sumă de 111.686 lei;

2.       Nu a fost facturată integral redevența datorată de SC Prival Ecologic Servis SA Turda,  nu s-a urmărit respectarea clauzelor contractuale referitoare la termenele de plată și actualizarea la inflație și nu au fost calculate penalități de întârziere pentru neachitarea la termen a redevenței datorate de concesionar, nefiind astfel realizate venituri în sumă de 323.608 lei;

3.       Nu a fost constatată, stabilită și încasată, taxa pentru eliberarea autorizaţiei privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de telefonie, internet şi televiziune prin cablu, stabilită prin HCL Turda nr. 156/07.07.2014 la 11 lei pentru fiecare racord, precum și taxa pe perioada ocupării domeniului public sau privat pentru executarea de branșamente, racorduri și extinderi de rețele edilitare subterane, de către persoane fizice și juridice, stabilită la 10 lei/ml/zi pentru persoane juridice, respectiv 2 lei/ml/zi pentru persoane fizice, nefiind realizate venituri estimate în sumă de 246.158 lei;

4.       Nu au fost facturate, înregistrate și încasate veniturile cuvenite, reprezentând taxă de administrare fond forestier, datorată de Ocolul Silvic Valea Ierii, nefiind realizate astfel venituri la bugetul local în sumă totală de 69.373 lei;

5.       Au fost diminuate nelegal veniturile cuvenite din vânzarea prin licitație publică a unui spaţiu medical, nu au fost calculate dobânzi anuale pentru vânzarea cu plata în rate, nu a fost încasat avansul de 15% din prețul de vânzare, și  nu au fost calculate majorări de întârziere pentru neplata la termen a ratelor, nefiind realizate astfel venituri la bugetul local – 491.000 lei.

 

Calitatea gestiunii economico-financiare:

1.       În perioada 2013-2015 Municipiul Turda a efectuat plăţi nelegale în sumă totală de 2.326.657 lei, prin stabilirea eronată a salariilor de bază acordate pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv includerea în salariul de bază a unor sume prevăzute de art. 14 din Legea nr.285/2010 (stimulente), în condiţiile în care unii angajaţii ai entităţii nu aveau atribuţii şi nu au contribuit la administrarea creanţelor fiscale, aşa cum sunt definite de art. 1 din O.G. nr. 92/2003;

2.       Nu a fost facturată către cumpărători și nu a fost încasată taxa pe valoarea adăugată, aferentă imobilizările corporale reprezentând terenuri construibile vândute, fiind cauzat un prejudiciu instituției în sumă de 72.111 lei.

3.       În anul 2015 au fost acceptate la plată situații de plată întocmite de SC Domeniul Public Turda SA, pentru lucrări de împietruiri și reprofilări străzi, la prețuri mai mari decât cele aprobate, fiind cauzat un prejudiciu instituției în sumă de 775.383 lei;

4.       În anul 2015 au fost acceptate la plată situații de plată întocmite de SC Prival Ecologic SRL Turda, pentru lucrări de întreținere spații verzi, la prețuri mai mari decât cele legale, respectiv cele prezentate în oferta adjudecată la licitație actualizate la inflație, fiind cauzat un prejudiciu Municipiului Turda în sumă de 130.713 lei;

5.       Au fost acceptate la plată nejustificat și decontate către SC Aria Construct SRL Alba Iulia, situații de lucrări în care au fost cuprinse unele articole de lucrări, cu materiale aflate în custodie la contractant, fiind cauzat Municipiului Turda un prejudiciu în sumă de 81.009 lei;

6.       Au fost efectuate cheltuieli pentru deplasarea în străinătate a unei persoane din cadrul instituției, deși deplasarea nu a avut loc, fiind cauzat un prejudiciu Municipiului Turda în sumă de 17.287 lei;

7.       A fost achitată suma de 112.000 lei pentru amenajarea unui patinoar în centrul Municipiului Turda, a cărei administrare și exploatare a fost încredințată SC Domeniul Public Turda SA, care a stabilit și încasat tarifele de acces pe patinoar, fără însă a se acoperi cheltuiala municipiului cu închirierea acestuia;

8.       Au fost acceptate la plată şi decontate nejustificat către SC Domeniul Public Turda SA, situații de lucrări în care au fost înscrise servicii pentru salubrizare stradală mai mari decât cele real executate și contractate, fiind cauzat un prejudiciu Municipiului Turda, în sumă de 80.939 lei;

9.       Au fost acceptate la plată nejustificat și decontate situații de lucrări pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a Colegiului Naţional Mihai Viteazul, Turda", reprezentând lucrări suplimentare contractate și decontate ulterior finalizării și recepționării obiectivului, fiind astfel cauzat un prejudiciu Municipiului Turda, în sumă de 1.255.660 lei;

10.   Au fost acceptate la plată nejustificat către SC Damar Consult SRL Cluj-Napoca, servicii de asistență tehnică de proiectare la obiectivul ”Reabilitare pod peste Arieș”, în condițiile în care această societate a realizat și serviciile de proiectare, iar stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului, precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, sunt obligații prevăzute prin lege în sarcina proiectanților de construcții, fiind cauzat un prejudiciu Municipiului Turda în sumă de 60.085 lei;

11.   Au fost acceptate la plată nejustificat către SC Drumpro SRL Cluj-Napoca, servicii de supraveghere a lucrărilor (dirigenție de șantier) peste valoarea contractată, fiind cauzat un prejudiciu Municipiului Turda în sumă de 44.270 lei;

12.   Nu este constituită garanția de bună execuție de către SC Benzot-Har SA Miercurea Ciuc prin asociatul SC Romabelt SA Târgu Mureș, în sumă de 677.083 lei, pentru realizare, proiectare și execuție ”Extindere și reamenajare parc zoologic și de agrement Turda, județul Cluj” și de SC Domeniul Public Turda SA, în sumă de 30.000 lei, pentru contractul de delegarea gestiunii Serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor;

13.   În perioada 2013-2014 au fost acceptate la plată nejustificat și decontate situații de lucrări în sumă de 807.838 lei, către SC Romabelt Import Export SRL Târgu Mureș, asociat al SC Benzot-Har SA Miercurea Ciuc la realizarea obiectivului de investiții ”Extindere și reamenajare parc zoologic și de agrement Turda, județul Cluj”. Prin derularea contractului de realizare a acestui obiectiv de investiții a fost  prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 3.232.941 lei, din care 807.838 lei este pagubă efectivă, 833.155 lei reprezintă dobânzi și 1.591.948 lei penalități pentru neexecutarea lucrărilor la termenele contractuale;

14.   În perioada 2013-2015 Serviciul Public Poliţia Locală Turda a continuat să efectueze plăţi nelegale în sumă totală de 563.495 lei (din care suma de 317.772 lei, intră sub incidența Legii nr. 124/2014, fiind exonerată de la plată), prin stabilirea eronată a salariilor de bază acordate personalului, respectiv menținerea în salariul de bază a indemnizației de dispozitiv în procent de 25%;

15.   Au fost acceptate la plată și decontate către SC Mihail Construcții SRL Turda pentru lucrările de reparații capitale la imobile, situații de lucrări în care au fost cuprinse cote de cheltuieli aferente manoperei mai mari decât cele legale și au fost utilizate prețuri mai mari decât cele din oferta adjudecată, fiind cauzată bugetului entității un prejudiciu total de 5.151 lei.

Măsurile dispuse şi recomandările formulate de camera de conturi:

1. Conducerea UATM Turda va lua măsurile necesare în vederea identificării și înregistrării în conturile corespunzătoare a imobilizările corporale recepționate;

2. Conducerea UATM Turda va lua măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor legale prevăzute de Ordinul nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, modificat și actualizat, astfel:

                              - actualizarea comisiei de monitorizare și funcționarea acesteia la nivelul entității în conformitate cu prevederile art. 3 din Ordinul nr. 400/2015;

 - elaborarea de către Comisia de monitorizare a Programului de dezvoltare, care să cuprindă obiectivele, activităţile, acţiunile, responsabilităţile, termenele și actualizarea acestuia, anual;

- actualizarea și revizuirea procedurilor operaționale elaborate, prin respectarea structurii modelului prezentat în anexa nr. 2 - Procedura operaţională la Ordinul nr. 400/12.06.2015;

- elaborarea unei proceduri operaționale privind alocarea sumelor unităților de învățământ pentru reparații capitale și a unei proceduri operaționale privind constituirea, înregistrarea în evidența contabilă și urmărirea garanțiilor de bună execuție pentru lucrările contractate;

 - emiterea de către ordonatorul principal de credite a Dispozițiilor pentru persoanele nominalizate în cadrul procedurilor operaționale elaborate și aprobate, cu atribuții în domeniul respectiv. 

3. Conducerea UATM Turda va lua măsurile necesare pentru încadrarea în prevederile normelor metodologice şi ale codului specific prevăzute la art.1 din OMFP nr. 923/2014,  desemnarea persoanei (persoanelor) și înlocuitorii acesteia care vor avea atribuţii pe linia organizării şi conducerii evidenței angajamentelor bugetare şi legale în conformitate cu prevederile pct. 5 din OMFP nr. 1792/2002 și evaluarea activităţii persoanelor care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;

4. Conducerea UATM Turda va lua măsurile necesare în vederea încasării de la SC Domeniul Public Turda SA a redevenței cuvenite pentru perioada 2014 – 2016;

5. Conducerea UATM Turda va lua măsurile necesare în vederea încasării de la SC Prival Ecologic Servis SA Turda a redevenței cuvenite pentru perioada 2012 – 2016;

6. Conducerea UATM Turda va lua măsuri pentru a identifica și notifica furnizorii de servicii de telefonie, internet și televiziune prin cablu, să se conformeze legii pentru obținerea Autorizației privind lucrările de racorduri și branșament la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu, conform art. 267, alin. 11, din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, modificată și completată ulterior. De asemenea, va lua măsuri pentru stabilirea și încasarea taxei stabilite pe perioada ocupării domeniului public sau privat al Consiliului local pentru executarea lucrărilor de branșamente, racorduri și extinderi de rețele edilitare subterane, de către persoane fizice și juridice. Ordonatorul principal de credite va dispune măsuri pentru stabilirea realității declarațiilor și efectuarea controlului fiscal, în conformitate cu prevederile OG nr. 92/2003, precum și stabilirea veniturilor neîncasate în intervalul legal de prescriere, urmărirea și încasarea acestora.

7. Conducerea UATM Turda va lua măsurile necesare în vederea încasării veniturilor cuvenite și a majorărilor de întârziere aferente, de la Ocolul Silvic Valea Ierii;

 8. Conducerea UATM Turda va lua măsuri cu privire la aplicarea prevederilor legale privind vânzarea spațiilor medicale cu plata în rate, precum și pentru realizarea și încasarea veniturilor în cuantumul cuvenit de la SC Clinic Med Diagnosis SRL;

9. Conducerea UATM Turda va stabili – în temeiul art. 33 (3) din Legea nr. 94/1992, republicată – întinderea prejudiciului cauzat entităţii prin includerea în salariul de bază al angajaţilor entităţii a sumelor reprezentând stimulente acordate necuvenit şi va lua măsuri pentru recuperarea acestuia, în condiţiile legii.  De asemenea va efectua regularizarea cu bugetele publice, a contribuţiilor aferente drepturilor salariale acordate necuvenit.

10. Conducerea UATM Turda va stabili întinderea prejudiciului cauzat entității de SC Riola Impex S.R.L și va lua măsurile care se impun pentru recuperarea acestuia;

11. Conducerea UATM Turda va stabili întinderea prejudiciului cauzat entității, prin decontarea lucrărilor de împietruire, realizate de SC Domeniul Public Turda SA, precum și luarea măsurilor care se impun pentru recuperarea acestuia;

12. Conducerea UATM Turda va stabili întinderea prejudiciului cauzat bugetului local, prin decontarea serviciilor publice de salubrizare și întreținere spații verzi, realizate de SC Prival Ecologic SRL Turda, precum și luarea măsurilor care se impun pentru recuperarea acestuia;

13. Conducerea UATM Turda va stabili întinderea prejudiciului cauzat bugetului local, prin decontarea lucrărilor de la obiectivul de investiții ”Reabilitare poduri peste râul Arieș pe strada Ștefan cel Mare-DN 15 în Municipiul Turda”, precum și luarea măsurilor care se impun pentru recuperarea acestuia;  Conducerea UATM Turda va stabili întinderea prejudiciului cauzat bugetului local pentru cheltuielile de deplasare, precum și luarea măsurilor care se impun pentru recuperarea acestuia;

14. Conducerea UATM Turda va stabili întinderea prejudiciului cauzat bugetului local de închirierea și întreținerea patinoarului, precum și luarea măsurilor care se impun pentru recuperarea acestuia;

15. Conducerea UATM Turda va stabili întinderea prejudiciului cauzat entităţii urmare derulării contractului nr. 4178/13.03.2012, privind delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare, încheiat cu SC Domeniul Public Turda SA și va lua măsuri pentru recuperarea acestuia, în condiţiile legii;

16. Conducerea UATM Turda va stabili întinderea prejudiciului cauzat entităţii urmare efectuării de plăți nelegale pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a Colegiului Naţional Mihai Viteazul, Turda", și va lua măsuri pentru recuperarea acestuia, în condiţiile legii;

17. Conducerea UATM Turda va stabili întinderea prejudiciului cauzat entităţii urmare efectuării de plăți nejustificate, reprezentând cheltuieli de asistență tehnică de proiectare pentru obiectivul de investiții " Reabilitare pod peste râul Arieș pe DN 15 – Municipiul Turda", și va lua măsuri pentru recuperarea acestuia, în condiţiile legii;

 18. Conducerea UATM Turda va stabili întinderea prejudiciului cauzat entităţii urmare efectuării de plăți nelegale pentru servicii de supraveghere a lucrărilor (dirigenție de șantier) la obiectivul de investiții ”Reabilitare poduri peste Râul Arieș pe strada Ștefan cel Mare – DN 15 în Municipiul Turda”, și va lua măsuri pentru recuperarea acestuia, în condiţiile legii;

19. Conducerea UATM Turda va întreprinde demersurile necesare constituirii garanției de bună execuție de către SC Domeniul Public SA Turda și SC Romabelt Import Export SRL Târgu Mureș, care a preluat contractul de execuție nr. 7534/14.06.2010 de la fostul lider de asociere SC Benzot Har SA Miercurea Ciuc, urmărirea valabilității acestora, înregistrarea în evidența contabilă și executarea lor în cazul neonorării obligațiilor contractuale de către executanți;

20. Conducerea UATM Turda va stabili întinderea prejudiciului cauzat entității, privind decontarea lucrărilor la obiectivul de investiții ”Extindere și reamenajare parc zoologic și de agrement Turda”, precum și luarea măsurilor care se impun pentru recuperarea acestuia;

21. Conducerea Serviciului Public Poliția Locală Turda va stabili întinderea prejudiciului cauzat bugetului local, prin acordarea unor sume băneşti care exced cadrul legal privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi va lua măsuri pentru recuperarea acestuia. De asemenea, se vor calcula, înregistra în evidenţa contabilă şi regulariza cu bugetele publice contribuţiile aferente drepturilor acordate necuvenit.

22. Conducerea Colegiului ”Emil Negruțiu” Turda va stabili întinderea prejudiciului cauzat entităţii de SC Mihail Construcții SRL Turda şi va lua măsuri pentru recuperarea acestuia, în condiţiile legii.

 

 

 

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh