16
Ma, Apr
13 New Articles

Turdaleaks
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

După ce am prezentat neregulile constatate de Curtea de Conturi la Salina Turda, continuăm publicarea rezultatului auditului efectuat de această instituție la alte societăți și instituții subordonate Municipiului Turda. Astăzi a venit rândul Poliției Locale Turda.

Este lăudabilă că aici, Curtea de Conturi nu a găsit alte nereguli decât unele legate de înregistrarea în evidența contabilă și întăbularea unor terenuri și clădiri aflate în administrarea acestei instituții:politia locala turda

 

„Prin Raportul de audit financiar înregistrat la Camera de Conturi Cluj sub nr. 388 din data de 08 februarie 2019 și la entitatea verificată sub nr. 1331 din aceeași dată, încheiat în urma acțiunii de audit ”Audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale instituțiilor publice de interes local finanțate integral sau parțial din bugetele locale '', pentru anul 2018 desfășurată Ia Serviciul Public Poliția Locală Turda,

SE CONSTATĂ:

  1. Nu au fost înregistrate în evidența contabilă a Serviciului Public Poliția Locală Turda, în contul în afara bilanțului 8030 „Active fixe și obiecte de inventar primite în folosință” clădirile și terenurile aparținând domeniului public al Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Turda, primite în administrare în valoare de 686.219,06 lei.

Entitatea auditată deține în administrare terenuri și clădiri, care fac parte din domeniul public al UATM Turda, primite în administrare, fără a fi înregistrate în conturi în afara bilanțului, astfel:

imobilul situat în municipiul Turda, str. P-ța Romană nr. 39, care a trecut din administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în domeniul Public al Consiliului Local al Municipiului Turda, în baza Hotărârii Guvernului nr. 2344/14.12.2004. Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 140/28.05.2013, Consiliul Local Turda a aprobat darea în administrare către

Serviciul Public Poliția Locală Turda a unei părți din imobilul situat Ia adresa Turda, str. P-ța Romană nr. 39, care la data prezentei misiuni de audit este întăbulat cu drept de administrare în cotă de 5,57/100 parte din imobil, în favoarea Serviciului Public Poliția Locală Turda, potrivit extrasului de carte funciară pentru informare nr. 59528 Turda (teren în suprafață de 127 mp și construcție cu profil administrativ și social, în suprafață de 108, 14 mp);

 

- imobilul situat în municipiul Turda, str. Dr. Ioan Rațiu 30, compus din teren și construcție, preluat inițial de către UATM Turda prin Protocolul nr. 1797374/02.02.2016, de la Serviciul Român de Informații (UM 0603) și dat în administrare către Serviciul Public Poliția Locală a Municipiului Turda prin HCL nr. 29/25.02.2016.

În prezent, Serviciul Public Poliția Locală Turda este întăbulat cu drept de administrare în cotă de 1/1 parte din imobilul mai sus menționat (teren în suprafață măsurată de 1.944 mp și construcții din cărămidă, în suprafață de 3 1 7 mp și anexe în suprafață de 86 mp).

În timpul misiunii de audit financiar, entitatea auditată a solicitat Direcției Economice din cadrul UATM Turda, prin Adresa nr. 1020/29.01.2019, să comunice valorile la care sunt înregistrate în contabilitatea sa imobilele date în administrarea Serviciul Public Poliția Locală Turda.

Totodată, conducerea entității auditate a solicitat copii după protocoalele și procesele verbale de predare-primire, întocmite în baza HCL nr. 140/28.05.2013 și HCL nr. 29/25.02.2016 emise de Primăria Municipiului Turda.

Potrivit răspunsului dat de Direcția Economică din cadrul UATM Turda, prin Adresa nr. 2235/31.01.2019, imobilele aflate în administrarea entității auditate au o valoare totală de 686.219,06 lei (teren în suprafață de 1,944 mp și o valoare de 504.472,30 lei, clădire cu suprafață construită de 317 mp și o valoare de 173.649,69 lei, și clădire cu suprafață construită de 86 mp și o valoare de 8.097,07 lei) reprezintă valoarea de inventar al imobilului teren și clădiri, situate în municipiul Turda, str. Dr. Ioan Rațiu nr. 30.

Imobilul teren și clădirea situate pe str. Piața Romană nr. 39, aflate în proprietatea publică a UATM Turda, figurează în evidențe fără valoare, drept urmare înregistrarea acestui imobil în contabilitatea entității auditate, se va face în momentul în care proprietarul de drept, respectiv UATM Turda, va evalua și înregistra acest imobil în evidențele sale și va transmite valoarea și la

Serviciul Public Poliția Locală Turda.

 

  1. Inventarierea anuală a patrimoniului Serviciului Public Poliția Locală Turda s-a efectuat cu nerespectarea în totalitate a prevederilor legale fapt ce a condus la nereflectarea în situațiile economico-financiare a unei imagini clare și fidele a patrimoniului.

Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii în anul 2018 a fost efectuată în baza Deciziei nr. 138 din data de 05.12.2018 emisă de directorul executiv, având la bază Referatul nr. 9849/15.12.2018 întocmit de către șef serviciu financiar contabil.

În baza deciziei emise a fost constituită comisia unică de inventariere a bunurilor din patrimoniu, care a desfășurat activitatea potrivit graficului de desfășurare a inventarierii patrimoniului, în perioada 17.12.2018-19.12.2018.

Operațiunea de inventariere s-a desfășurat în baza procedurii de sistem PS: 18 ”Privind inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii", iar la terminarea operațiunilor de inventariere s-a întocmit și aprobat Procesul verbal nr. 885/18.01.2019, din care rezultă faptul că evidența faptică corespunde cu cea din evidența contabilă, însă există bunuri de natura obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe, care au durată expirată, prezintă defecțiuni care nu mai pot fi remediate, sau un grad ridicat de uzură.

În contextul celor mai sus prezentate, din actele și documentele prezentate echipei de audit, s-a reținut faptul că nu au fost respectate în totalitate prevederile legale privind inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, după cum urmează:

nu a fost inventariat terenul intravilan înregistrat sub nr. cadastral 59528, situat în municipiul Turda, P-ța Romană nr. 39, predat în administrare entității auditate în baza Protocolului nr. 1797374/02.02.2016 și a HCL nr. 29/25.02.2016, teren întăbulat cu drept de administrare în cotă de 5,57/100 parte din imobilul mai sus menționat;

- nu a fost inventariat terenul intravilan înregistrat sub nr. cadastral 61356, situat în municipiul Turda, str. Dr. Ioan Rațiu, nr. 30, predat în baza HCL nr. 29/25.02.2016 privind aprobarea dării în administrare către Serviciul Public Poliția Locală a Municipiului Turda, întăbulat cu drept de administrare în cotă de 1/1 parte din imobilul mai sus menționat; nu a fost inventariată construcția situată pe str. P-ța Romană nr. 39, întăbulată cu drept de administrare în cotă de 5,57/100 parte din imobil în favoarea Serviciului Public Poliția Locală Turda, potrivit extrasului de carte funciară pentru informare nr. 59528 Turda;

- nu a fost inventariată construcția situată pe str. Dr. Ioan Rațiu, întăbulată cu drept de administrare în cotă de 1/1 parte din imobil în favoarea Serviciului Public Poliția Locală Turda, potrivit extrasului de carte funciară pentru informare nr. 59528 Turda.

- nu a fost inventariat programul de evidență a proceselor verbale de contravenție aplicate de agenții constatatori din cadrul Serviciului Public Poliția Locală Turda, utilizat în Compartimentul bază de date dispecerat și evidența persoanelor.

 

DECIDE:

Înlăturarea conform prevederilor art. 43, lit. c) din lege a neregulilor în activitatea financiar contabilă și/sau fiscal controlată, astfel:

Conducerea Serviciului Public Politia Locală Turda, va întreprinde demersurile necesare în vederea stabilirii valorii activelor primite în administrarea de la Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Turda și va proceda la înregistrarea acestora în contul în afara bilanțului 8030 „Active fixe și obiecte de inventar primite în folosință”

Termen de realizare: 30.06.2019

 

Conducerea entității va întreprinde măsurile care se impun pentru efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii cu respectarea prevederilor legale, astfel încât posturile din bilanțul contabil anual să fie corelate cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale, stabilită pe baza inventarului și completarea registrului inventar cu rezultatele inventarierii.

Termen de realizare: 30.06.2019

 

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh